Regulamin

Regulamin Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze – Women’s Faces

I. Postanowienia wstępne

1. Kobiece Twarze – Women’s Faces - to wyróżnienie corocznie przyznawane kobietom, które wykazują się szczególną skutecznością w prowadzeniu działalności gospodarczej, wyjątkowym profesjonalizmem w życiu zawodowym oraz wyjątkową osobowością, a także firmom, które wdrażają rozwiązania przyjazne kobietom oraz firmom oferującym ciekawe produkty i usługi adresowane do kobiet.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie przedsiębiorczości i aktywności kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w życiu zawodowym i prywatnym. Uhonorowani wzmacniają tzw. dobre praktyki pro kobiece i przyczynią się do kreowania korzystnego trendu w sferze równości płci.

 

2. Organizatorem Plebiscytu i prac Kapituły oraz właścicielem tytułu Kobiece Twarze – Women’s Faces jest firma Hornet4 Sp. z o.o..

 

3. Wyróżnienie Kobiece Twarze przyznawane jest osobom fizycznym – kobietom prowadzącym firmy, menedżerkom, działaczkom społecznym i kulturalnym, kobietom pracującym w samorządzie i administracji – oraz firmom i organizacjom gospodarczym niezależnie od ich formy organizacyjnej i prawnej, prowadzącym działalność w oparciu o obowiązujący w Polsce porządek prawny.

 

4. Organami Plebiscytu są: Kapituła Plebiscytu i Biuro Organizacyjne.

 

5. Kapituła Plebiscytu jest organem uprawnionym do wyboru wyróżnionych. Do udziału 

w pracach Kapituły Organizator zaprasza osoby aktywnie uczestniczące w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, znane w ogólnopolskich środowiskach gospodarczych i dysponujące wiedzą, pozwalającą na dokonanie rzetelnej oceny kandydatek/firm.

 

6. Biuro Organizacyjne, tworzone przez Organizatora na okres trwania Plebiscytu, wypełnia zadania wynikające z przyjętych zasad zgłaszania kandydatek/firm, organizuje prace Kapituły Plebiscytu i uroczystość wręczenia wyróżnień i nadania tytułu.

 

7. Nagrodzeni w Plebiscycie Kobiece Twarze – Women’s Faces, mają prawo do posługiwania się logotypem i wizerunkiem statuetki Plebiscytu w informacjach prasowych, marketingowych i innych służących promocji firmy/produktu, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania nazwy Plebiscytu i roku, w którym nagroda została im przyznana. Nagrodzeni otrzymują pamiątkowy dyplom oraz statuetkę Kobiece Twarze, która od chwili wręczenia w trakcie okolicznościowej gali jest ich własnością. 

 

II. Tryb i procedura zgłaszania kandydatki/firmy do udziału w Plebiscycie.

1. Wstępnego zgłoszenia - nominacji kandydatki/firmy do Plebiscytu mogą dokonać Organizator i członkowie Kapituły, oraz każda osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, organizacja i instytucja. Wstępne zgłoszenie powinno być uzasadnione w Formularzu Nominacji.

 

2. Mecenas i Partner Plebiscytu mogą nominować kandydatki do kategorii I, II, III i IV. Nominacja Mecenasa lub Partnera Plebiscytu do kategorii V jest możliwa pod warunkiem, że zgłoszenia dokonuje inny podmiot niż Mecenas lub Partner.

 

3. Zgłoszenia do Plebiscytu własnej kandydatury może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.

 

4. Formalne zgłaszania kandydatek i firm odbywa się poprzez dostarczenie do Biura Organizacyjnego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, właściwego dla danej kategorii. 

Formularze Zgłoszeniowe są dostępne na stronie Organizatora: https://kobiecetwarze.pl/.

Zgłoszenie może zostać przekazane pocztą elektroniczną – wówczas skan podpisanego Formularza Zgłoszeniowego należy przesłać na adres e-mail: aldona.ziolkowska@kobiecetwarze.pl

Zgłoszenie można przysłać pocztą na adres: Hornet4 Sp. z o.o. ul. Wrocławska 134b, 58-306 Wałbrzych – decyduje data otrzymania zgłoszenia.

 

5. Na wypełnione formularze czekamy do  20 listopada 2021 roku , do godz. 10.00.

 

6. Warunkiem udziału kandydatki/firmy w Plebiscycie, oprócz złożenia wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, jest wniesienie opłaty wpisowej za udział w Plebiscycie, w kwocie 150 zł netto za kategorię I, II i III lub 200 zł netto za kategorię V. Z opłaty wpisowej zwolniona jest kategoria IV (Osobowości).

 

7. Kandydatka/firma wnosi opłatę na konto o numerze  48124019521111001065971052, na podstawie wystawionej przez firmę Hornet4 Sp. z o.o. faktury VAT.

 

8. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Plebiscycie, zaakceptowaniem zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem kandydatki/firmy do:    

 • udostępnienia informacji bądź kopii dokumentów koniecznych dla przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej i oceny kandydatki/firmy zgodnie z kryteriami określonymi w części III niniejszego Regulaminu,

 • udzielenia na prośbę Kapituły, w określonym terminie, dodatkowych informacji bądź uzupełnienia dokumentacji przekazanej organizatorowi Plebiscytu,

 • udostępnienia materiałów promocyjnych i umożliwienia wizyty przedstawicieli organizatora w siedzibie kandydatki/firmy, w celu opracowania medialnej wizytówki na potrzeby Plebiscytu.

 

9. Biuro Organizacyjne weryfikuje otrzymane materiały dotyczące kandydatki/firmy pod względem formalnej poprawności i kompletności umożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny.

 

10. Kandydatki i firmy spełniające wymogi formalne, Biuro Organizacyjne rejestruje jako uczestników Plebiscytu. Kompletne materiały dotyczące uczestników Biuro przekazuje członkom Kapituły Plebiscytu. 

III. Tryb i procedura oceny kandydatki/firmy

1. Wyróżnienie KOBIECE TWARZE przyznawane jest w następujących kategoriach:

I.         Debiutantki

II.        Profesjonalistki w małych i średnich firmach

III.       Profesjonalistki w dużych firmach

IV.       Osobowość

V.        Firma przyjazna kobietom

2. Kandydatki do otrzymania wyróżnienia w kategorii I: Debiutantki, oceniane są według następujących kryteriów:

 • Pomysł na biznes, co wyróżnia firmę na rynku

 • Rozwój firmy ciągu 2 lat, w tym zasięg działania i wynik finansowy

 • Liczba kobiet w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w firmie

 • Społeczna odpowiedzialność firmy, udział w akcjach społecznych lub charytatywnych (także na rzecz kobiet lub równouprawnienia)

 • Pomysł na dalszy rozwój

Pierwsze kroki są najtrudniejsze, dlatego udane debiuty należy promować. Jeśli przedsiębiorcza kobieta założyła firmę, i w ciągu 2 lat znalazła swoje miejsce na rynku, zdobyła zaufanie klientów, poradziła sobie finansowo – warto ją docenić. Jeśli do tego promuje zatrudnienie kobiet, udziela się społecznie i ma ciekawe plany dalszego rozwoju – zasługuje na szczególne uznanie.

 

3. Kandydatki do otrzymania wyróżnienia w kategorii II: Profesjonalistki w mikro, małych i średnich firmach, oceniane są według następujących kryteriów:

 • Doświadczenie zawodowe kandydatki

 • Sukcesy zawodowe kandydatki

 • Związek między osiągnięciami zawodowymi kandydatki a rozwojem firmy

 • Liczba kobiet w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w firmie

 • Podejście kandydatki do zarządzania firmą i sukcesu

 • Aktywność pozazawodowa kandydatki (także na rzecz kobiet lub równouprawnienia)

W tej kategorii promujemy przedsiębiorcze kobiety, które od co najmniej 2 lat z sukcesem prowadzą własne mikro/małe/średnie firmy oraz menedżerki zatrudnione w takich firmach. Chcemy uhonorować profesjonalistki, które mają odwagę realizować swoje pomysły, konsekwentnie budują pozycję firmy i swoją karierę zawodową, które wspierają też inne kobiety. Szczególne uznanie należy się tym profesjonalistkom, które są aktywne również poza miejscem pracy.

 

4. Kandydatki do otrzymania wyróżnienia w kategorii III: Profesjonalistki w dużych firmach, oceniane są według następujących kryteriów:

 • Doświadczenie zawodowe kandydatki

 • Sukcesy zawodowe kandydatki

 • Związek między osiągnięciami zawodowymi kandydatki a rozwojem firmy

 • Liczba kobiet w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w firmie

 • Podejście kandydatki do zarządzania i sukcesu

 • Aktywność pozazawodowa kandydatki (także na rzecz kobiet lub równouprawnienia)

Nie jest łatwo przebić się kobiecie w zdominowanym przez mężczyzn świecie dużego biznesu. Tym bardziej należy promować prezeski dużych firm, menedżerki i dyrektorki w korporacjach. Profesjonalistki, które wysoko stawiają poprzeczkę sobie i innym, konsekwentnie zdobywając kolejne szczeble w hierarchii i kolejne doświadczenia zawodowe. Szczególne uznanie należy się tym menedżerkom, które w twardym świecie dużego biznesu wspierają inne kobiety, a przy tym udzielają się także poza firmą.

 

5. Kandydatki do otrzymania wyróżnienia w kategorii IV: Osobowość, oceniane są według następujących kryteriów:

 • Dotychczasowe osiągnięcia społeczne/zawodowe kandydatki

 • Sukcesy w aktywności społecznej/zawodowej kandydatki

 • Związek między osiągnięciami kandydatki a sukcesami organizacji

 • Liczba kobiet w ogóle pracowników/współpracowników

 • Cele i pomysł na dalszy rozwój i aktywność.

Osobowości wyróżniamy w każdej kategorii Plebiscytu Kobiece Twarze, ale w tej kategorii akcentujemy je szczególnie. Chcemy wyróżnić kobiety, które z sukcesem działają dla dobra innych w stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach i samorządach. Aktywistki i społecznice, które swoją osobowością wzbogacają nasz świat i czynią go lepszym, barwniejszym.

 

6. Kandydatury do otrzymania wyróżnienia w kategorii V: Firma przyjazna kobietom, oceniane są według następujących kryteriów:

 • Liczba kobiet wśród osób na stanowiskach kierowniczych 

 • Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych w firmie

 • Wykraczające poza wymogi kodeksu pracy udogodnienia dla kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa

 • Procent kobiet powracających po urlopie macierzyńskim na niezmienione stanowisko pracy

 • Liczba kobiet w ogóle pracowników podnoszących swoje kwalifikacje ze wsparciem firmy

 • Zaangażowanie firmy w działania społecznie odpowiedzialne w aspekcie równości płci i działań na rzecz kobiet

 • Pomysły na kolejne inicjatywy wspierające kobiety w firmie

Kobiety mają trudniej na rynku pracy. Dlatego należy szczególnie promować firmy, które wdrażają w codziennej praktyce podstawowe zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.  Firmy, które oferują swoim pracownikom – bez względu na płeć - takie same szanse na awans i rozwój kariery zawodowej, równe wynagrodzenie i dostęp do szkoleń. Chcemy wyróżnić te firmy, które promują kobiety, oferują im udogodnienia w okresie ciąży i macierzyństwa wychodzące poza minimalne wymogi kodeksu pracy.

 

8. Kapituła Plebiscytu dokona oceny uczestników zgodnie z kryteriami opisanymi powyżej oraz zasadami określonymi w Regulaminie Prac Kapituły.

Posiedzenia Kapituły są niejawne. Protokoły z posiedzeń Kapituły, arkusze ocen kandydatów i inne dokumenty dotyczące prac Kapituły podlegają archiwizacji wg zasad ogólnych.

 

9. Kapituła Plebiscytu wybierze w każdej kategorii 3 podmioty: w tym 2 wyróżnienia oraz 1 nagrodę. W wyjątkowych sytuacjach Kapituła może wybrać inną liczbę wyróżnionych i nagrodzonych.

 

10. Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji.

 

11. Ogłoszenie wyników Plebiscytu, wręczenie wyróżnień oraz nagród odbywa się w trakcie uroczystej gali Plebiscytu Kobiece Twarze, organizowanej przez Hornet4 Sp. z o.o.

Uroczysta gala Plebiscytu odbywa się każdego roku w grudniu w Zamku Książ w Wałbrzychu.

 

12. Na uroczystość wręczenia Wyróżnień zapraszani są m.in. wszystkie zarejestrowane kandydatki/firmy uczestniczące w Plebiscycie. Organizator Plebiscytu dysponuje pełną swobodą w wyborze miejsca i sposobu organizacji oraz przebiegu uroczystej gali.

 

13. Organizator ustanowił nagrodę specjalną Kobiecych Twarzy pod nazwą: "Diversity Leader"/”Lider kultury różnorodności” w Plebiscycie Kobiece Twarze Women's Faces. Wręczana jest ona podczas Finałowej Gali Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze – Women’s Faces” firmie, która – zdaniem Organizatora – szczególnie wyróżnia się w działaniach pro równościowych i szeroko pojętego CSR. Nagroda ta nie podlega ocenie Kapituły.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora (Hornet4 Sp. z o.o. ul. Wrocławska 134b; 58-304 Wałbrzych) oraz na stronie www.kobiecetwarze.pl.

 

2. Wszelkie dane osobowe, łącznie z wizerunkiem, są wykorzystywane, przetwarzane przez Administratora – Organizatora wydarzenia w celach: relacjonowania wydarzenia oraz informowania jego uczestników o kolejnych etapach realizacji projektu „Kobiece Twarze”, na czas trwania projektu. Będą one przetwarzane, przechowywane oraz usuwane zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO. Udział w Gali Plebiscytu „Kobiece Twarze” oznacza akceptację jej regulaminu. Jednocześnie uczestnicy mogą zmieniać lub usuwać swoje dane w każdej chwili trwania projektu „Kobiece Twarze” kontaktując się z Organizatorem na adres aldona.ziolkowska@kobiecetwarze.pl

W czasie trwania Gali Plebiscytu „Kobiece Twarze” będzie nagrywany film oraz będą wykonywane zdjęcia. Uczestnikami Gali Plebiscytu „Kobiece Twarze” są osoby, które odpowiedziały na zaproszenie wystosowane przez Organizatora.

 

3. Udział w Plebiscycie i spotkaniach w ramach Forum Kobiece Twarze oznacza zgodę na publikowanie wizerunku i korzystanie z danych osobowych przez firmę Hornet4 Sp. z o.o.

 

4. Kandydat do otrzymania wyróżnienia może zastrzec poufność danych ekonomicznych przedstawianych w związku z udziałem w Plebiscycie. Zastrzeżenie poufności skutkuje zobowiązaniem członków Kapituły i pracowników Biura Organizacyjnego do zachowania posiadanych informacji w tajemnicy.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej www.kobiecetwarze.pl. Zmieniony Regulamin staje się skuteczny z upływem pięciu dni po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Plebiscytu.

 

6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Plebiscytu.